Makkelijke Moestuin Mod apk download – Mod Apk  [Unlimited money] free for Android.

Makkelijke Moestuin Mod apk download – Mod Apk [Unlimited money] free for Android.

App Information of Makkelijke Moestuin

App Name Makkelijke Moestuin v
Genre Apps, Education
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.makkelijkemoestuin.makkelijkemoestuin
Rating ( 560 )
Installs50,000+

Description of Makkelijke Moestuin Mod apk download - Clash of Clans Mod Apk %app_version% [Unlimited money] free for Android.

Moestuinieren als een pro zonder eerdere ervaring. Met leuk, game-achtig groeiadvies afgestemd op jouw unieke Makkelijke Moestuin.

Alles wat jij in de app doet, doe je ook in het echt: in je eigen Makkelijke Moestuin.

• Superslimme moestuincoach
De Makkelijke Moestuin werkt niet voor niks: het is een uitgekiend moestuinsysteem waarbij je met zo min mogelijk moeite je plantjes alles geeft wat ze nodig hebben.

De app is 100% afgestemd op dat systeem en werkt samen met onze duurzame moestuinbakken, moestuinmix, zaden en overige producten.

Daarom is onze app niet de zoveelste ‘tuin-encyclopedie’ – nee: deze app begeleidt je bij elke stap. Nooit meer twijfelen over wat je moet doen in je moestuin.

Wil je zeker weten of jouw moestuin overeenkomt met het Makkelijke Moestuin-systeem?
Ga dan eerst naar makkelijkemoestuin.nl

• Aangepast aan jouw situatie
Geen moestuin is gelijk en ook elke plant en elk seizoen is anders. Advies uit een boek is daarom nooit 100% correct.
Onze app neemt alles mee en houdt daarbij rekening met drie belangrijke gegevens:
– de locatie van je moestuin
– het weer
jouw antwoorden op vragen als: “Ziet je plantje er zo uit?”

We hebben aan alles gedacht:
• Opzetten
Zo krijgen je planten zoveel mogelijk zon

• Zaaien
Precies weten wanneer, op welke plek en hoe je moet zaaien

• Verzorging
Water geven, uitdunnen, oogsten en alles daartussenin

• Checkups
De app controleert hoe het met je planten gaat en wat je vervolgens moet doen

• Problemen oplossen
Gaat er iets mis, dan zoekt de app uit wat de reden is en hoe je dat kunt verhelpen

• Oogsten
Nooit meer gissen of je planten ver genoeg zijn om van te oogsten

• Afwisselen van plantenfamilies
Om ziektes en plagen te voorkomen en voor gevarieerd oogsten

• Voor altijd gratis
Zelfs geen hinderlijke reclame 😉
Bovendien blijven we de app verbeteren op basis van de feedback van onze online community.

Meer weten?
Ga naar makkelijkemoestuin.nl
Vegetable gardening like a pro with no previous experience. With fun, game-like growing advice tailored to your unique Easy Vegetable Garden.

Everything you do in the app, you do in real life: in your own Easy Vegetable Garden.

• Super smart vegetable garden coach
The Easy Vegetable Garden does not work for nothing: it is a sophisticated vegetable garden system in which you give your plants everything they need with as little effort as possible.

The app is 100% tailored to that system and works together with our sustainable vegetable garden boxes, vegetable garden mix, seeds and other products.

That’s why our app is not just another ‘garden encyclopedia’ – no: this app guides you every step of the way. Never again doubt what to do in your vegetable garden.

Do you want to be sure whether your vegetable garden corresponds to the Easy Vegetable Garden system?
Then first go to easyemoestuin.nl

• Adapted to your situation
No vegetable garden is the same and every plant and every season is different. Advice from a book is therefore never 100% correct.
Our app takes everything into account, taking into account three important details:
– the location of your vegetable garden
– weather
your answers to questions like: “Does your plant look like this?”

We have thought of everything:
• To set up
This way your plants get as much sun as possible

• Sow
Know exactly when, where and how to sow

• Care
Watering, thinning, harvesting and everything in between

• Checkups
The app checks how your plants are doing and what to do next

• Resolving problems
If something goes wrong, the app will find out what the reason is and how you can fix it

• To harvest
No more guessing if your plants are far enough to harvest from

• Alternating plant families
To prevent diseases and pests and for varied harvesting

• Free forever
Not even annoying advertising 😉
In addition, we continue to improve the app based on the feedback from our online community.

Knowing more?
Go to easyemoestuin.nl
– Profiel afbeelding kiezen crash opgelost;
– Zaaikalender crash opgelost;
– Foto’s kunnen uitvergroot worden;
– Reactie op reactie in de community is nu mogelijk;
IDS= com.makkelijkemoestuin.makkelijkemoestuin